ราคา 2561 (บาท)

ส่วนลด 2 ปี

-10%

ขนาด1 ปี6 เดือน0-90 วัน
A (13.3 x 9.3 x 45ซ.ม.)4,4002,9001,700
B (21 x 9.3 x 45ซ.ม.)6,6004,3002,500
C (29 x 13 x 45ซ.ม.)11,2007,3004,300
D (44 x 20.5 x 45ซ.ม.)15,60010,2006,600

ส่วนลด 3 ปี

-20%

  • การชำระเงินมัดจำจำนวน 4,000 บาท

บัญชีรายบุคคล:

  • หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน/ใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ

บัญชีบริษัท:

  • หนังสือจดทะเบียนบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
  • หนังสือจดทะเบียนการเสียภาษีบริษัท (ภพ.20)
  • หนังสือมอบฉันทะในการใช้ตู้เซฟ ลงนามโดยผู้บริหาร รวมถึงสำเนาหนังสือเดินทางของผู้บริหารหรือบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบฉันทะ