ราคา 2565-2566 (บาท)

ส่วนลด 2 ปี

-10%

ขนาด3 เดือน6 เดือน1 ปี
A (13.3 x 9.3 x 45ซ.ม.)2,0003,5005,500
B (21 x 9.3 x 45ซ.ม.)3,0005,0008,000
C (29 x 13 x 45ซ.ม.)5,0008,00013,500
D (44 x 20.5 x 45ซ.ม.)6,00011,00018,500

ส่วนลด 3 ปี

-20%

  • การชำระเงินมัดจำจำนวน 4,000 บาท

บัญชีรายบุคคล:

  • หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน/ใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ

บัญชีบริษัท:

  • หนังสือจดทะเบียนบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
  • หนังสือจดทะเบียนการเสียภาษีบริษัท (ภพ.20)
  • หนังสือมอบฉันทะในการใช้ตู้เซฟ ลงนามโดยผู้บริหาร รวมถึงสำเนาหนังสือเดินทางของผู้บริหารหรือบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบฉันทะ